top of page

מתמטיקה

43

מספר תוצאות:

שמות שונים לשבר

איסוף 4 שברים הכתובים כשבר פשוט, שבר עשרוני ואחוזים

שברים שקולים

הבנת פעולת הרחבה וצמצום שבר

שברים שקולים-קבץ נא

ידעו המשתתפים לקבץ קבוצות של שברים שקולים

שבר גדול מ- קטן מ-

ידעו המשתתפים לשייך שברים לקבוצות על פי הגדרות של גדול מ או קטן ממספר מסוים

קבוצות של שברים

תרגול שברים שקולים ואיסוף עפ"י קבוצות של גדול מ-2 וקטן משתיים וחצי , גדול מאחת וחצי וקטן משתיים וכן הלאה

הרחבה וצמצום של שבר

הבנת פעולת הרחבה וצמצום שבר

אותו שבר רק נכתב שונה

המשתתפים ידעו לפתור ולאסוף את אותו שבר כתוב שונה

אותו מספר בייצוגים שונים-שברים

המשתתפים ידעו לפתור ולאסוף את אותו מספר כתוב שונה

אותו שבר בדיוק

המשתתפים ידעו לאסוף שברים פשוטים ביצוגים שונים

חושבים ומחשבים

תרגול פעולות חיבור וחיסור בעשרת הראשונה

עד למאה התקדם

המשתתפים ידעו להתקדם על פי הנחיות

המשתתפים ידעו לפתור תרגילי חיבור וחיסור עד 20

חזרה ותרגול על פעולות חיבור וחיסור בתחום העשרת הראשונה

חיבור וחיסור עד 20 –מסלול השאלות

המשתתפים ידעו לפתור תרגילי חיבור וחיסור עד 20

חיבור וחיסור עד 20

המשתתפים ידעו לפתור תרגילי חיבור וחיסור עד 20

השלם סדרה

תרגול מניה בעשרת הראשונה

bottom of page