top of page

אנגלית

19

מספר תוצאות:

irregular verbs past

התאמת מילה בהווה למילה בעבר הנכתבת באופן יוצא דופן

מה למה Aa

זיהוי והתאמת אותיות גדולות לקטנות בשפה האנגלית

אוצר מילים

זיהוי, שיום ומיון מילים לקבוצות: צבעים, מקצועות, כלי תחבורה, משפחה ופריטים השייכים לבית ספר

אותה מילה בעברית ובאנגלית

איסוף קבוצות של פריטים והגייתם באנגלית

אותה מילה בעברית ובאנגלית

העשרת אוצר מילים במילים הנשמעות אותו הדבר בעברית ובאנגלית

קבוצה במסלול

תרגול אוצר מילים ופיתוח יכולת לשייך פריטים לקבוצה

singular plural

התאמת מילה ביחיד למילה ברבים הנכתבת באופן יוצא דופן

have-has

אבחנה ומיון מתי משתמשים ב has ומתי ב- have

על צבעים וחיות

חזרה ותרגול אוצר מילים חיות וצבעים

אות גדולה אות קטנה

תרגול סדר האותיות באנגלית והתאמת אות גדולה לאות קטנה

זיהוי, שיום ומיון מילים לקבוצות

הרחבת אוצר המילים באנגלית במילים הנאמרות באופן דומה /זהה גם בעברית

קבוצות מאכלים

מיון המילים על פי שייכותם לקבוצה

cool vocabulary

התאמת מילה באנגלית לפירושה בעברית

מסדרים לפי רצף הא-ב

תרגול רצף ה- A B C והעשרת אוצר מילים

bottom of page