top of page

כניסה למערכת והרשמה לפיתוח מקצועי

רישום לפתרון למידה (פיתוח מקצועי) דרך מערכת מצפן

 • כניסה לפורטל עובדי הוראה + הזדהות אחידה

 • בחירת פיתוח מקצועי (לשונית עליונה)

 • לחצו על כניסה למערכת מצפן

 • תפריט מימין -> רישום (איקון דפים)  -> עמוד בית -> רישום

 • בחירת שיוך

 • לשונית שניה המלצות פיתוח מקצועי

 • במידה וידוע לכן.ם מספר הקורס -> גללו לתחתית העמוד

 • לינק, חיפוש קטלוג מלא

 • הזנת מספר פתרון

 • בחירה -> חיפוש

 • כניסה לעגלה + הוספה -> סימון פתרון הלמידה

 • הרשמה

 • מסך אישור רישום

bottom of page